Struska

Struska a přeprava strusky

Struska je často používaným materiálem větší zrnitosti, s černým zabarvením a mnohokrát se skelným leskem. Roční produkce strusky se pohybuje v České republice kolem 32 000 tun.

Jsme schopni pokrýt i výrazně vyšší poptávku po této surovině. Strusku odebíráme především od struskárny Mittal Steel Ostrava, a.s..

Obecně o strusce

Struska je hluchý produkt tepelných a spalujících procesů. Vzniká jako nechtěná odpadní látka při výrobě oceli, tavení a rafinaci kovů, spalování uhlí, odpadů, dřevní hmoty, spontánně při vývěru lávy – přírodní vulkanická struska.

Chemické složení strusky se obecně skládá z oxidů síry, fosforu, křemíku a kovů. Pro budoucí recyklační procesy jsou velice důležité následující parametry: krystalová stavba strusky, od ní se odčítá pevnost v tahu, v tlaku; bazicita, tedy kyselost či zásaditost; rozpustnost s vodou, s kyselinami, se zásadami; specifická hmotnost vzniklé strusky.

Druhy strusek

Struska může vznikat několika způsoby. Jak je výše zmíněno, většinou se jedná o nechtěný produkt, řekněme odpad, až na metalurgickou strusku. Pro procesy následně strusku zpracující lze použít většinu strusek, avšak je potřeba respektovat její specifické vlastnosti.

Metalurgická struska

Metalurgická struska vzniká při kovovýrobném procesu ve fázi roztavených kovů. Na povrchu lázně ve vysoké peci vzniká různě mocná vrstva metalurgické strusky, ta je schopna vázat látky narušující zdárný výsledek zpracování kovu.

Například k sobě váže nekovové části, produkty nedokonalé oxidace, korozní částice, naplaveniny. Struska je schopna napojit jen určitý počet molekul odpadní části taveniny, pak se stává hlušinou, před sléváním se velice pečlivě odstraňuje stažením hladiny strusky.

Mnohé metalurgické strusky obsahují sloučeniny kovů, které lze znovu využít po recyklaci. Dejme tomu ocelářská struska obsahuje až 60 % železa, výtečně odstranitelného magnetickou separací.

Struska z pevných paliv

Spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká zbytkový popel. Aby se zamezilo vytváření struskového uzávěru ve spalovacím prostoru, jsou topeniště zpravidla teplotně řízena, aby byl popel roztaven a mohl být odveden jako tavenina.
Struska je potom vedena do vodou chlazených komor ke granulaci a odsíření karbidem vápníku.

Vulkanická struska

Vulkanická struska vzniká vývěrem lávy z magmatického prostoru zemského pláště a zemské kůry. Láva se vlivem oxidace se vzdušným kyslíkem rozpadá na tmavě hnědé až černé hroudy s velkým obsahem železa.

Vzniká čistě přírodním způsobem; nánosy vulkanické strusky bývají odklízeny a dále zpracovány recyklačním postupem.

Recyklace strusky

Nežádanou příměsí strusky je síra, která se odděluje reakcí taveniny strusky s karbidem vápníku.
Mnohdy bývá struska vlhčena, aby se zabránilo přílišnému prášení při manipulaci. Dodatečná vlhkost může negativně ovlivnit rychlost reakce, třeba tuhnutí betonu, kde nedochází k náležité dehydrataci – k opětovnému sušení betonové směsi.

Struska se zbytky fosforu je používaná jako k výrobě fosfátového hnojiva, známého pod názvem thomasova moučka.
Čistá struska, bez síry, zdraví nebezpečných látek a znovu využitelných kovů, je plně recyklována a využita ve stavebnictví.

Struska jako stavební materiál

Struska s dokončeným recyklačním procesem má ještě další využití. Vhodným stavebním materiálem je granulát vysokopecní strusky: vyznačuje se dokonalou hydraulickou vlastností, přidává do cementu, nebo do struskových tvárnic. Stejně tak se osvědčily jiné druhy strusek jako kvantitativní a kvalitativní plnidlo cihlářských pálených výrobků, kde zvyšuje odolnost proti tahu, tlaku, nárazu a povětrnostním vlivům.

Další praktické využití strusky

  • použití v dopravní a inženýrské výstavbě
  • součást stabilních podkladů vozovek
  • složka při budování podkladních vrstev
  • výstavba náspů, zásypů a obsypů
  • posypový materiál pro zimní údržbu komunikací

Cena strusky, dodací a platební podmínky

Dodací lhůty struskových nákladů jsou přímo závislé na dodavatelích. Ceny strusek se odvíjejí od lokality a skutečné hodnoty strusky v den přepravy. Vyúčtování za dovezený náklad probíhá bankovním převodem předem, nebo hotově na místě vykládky, pokud není oboustranně dohodnuto jinak.

Snížení ceny za dovoz strusky

U četných dodávek strusky od vybraných producentů nabízíme na základě dohody zvýhodněné ceny za přepravu materiálu.

LIAZ 150

LIAZ 150 9.6t

TATRA 815

TATRA 815 10.8t

New Holland B115

NEW HOLLAND B115

Kontaktní adresa:

Jiří Wojnar - AUTOSLUŽBY
Průkopnická 334/25
747 20 Vřesina u Hlučína

Email: info@autodoprava-ostrava.cz
Mobil: +420 605116749

IČ: 46093869, DIČ: CZ7507175599

autodoprava Ostrava